دوره های آموزشی

 • First 1

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • ثبت نام
 • First 2

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • ثبت نام
 • First 3

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • ثبت نام

 • Family 1A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 1B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 2A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 2B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 3A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 3B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 3C

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 4A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 4B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 4C

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

  ۳۵۸,۲۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 5A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 5B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 5C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام

 • Eight 1A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 1B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 2A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 2B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 3A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 3B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 3A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 4A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 4B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 4A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 5A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 4B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 5B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 5A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 6A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 5B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 6B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 6A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 7A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 6B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 7B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 7A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 8A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 7B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 8B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 8A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام

 • Basics

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FA

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basics

 • Fundamentals A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FB

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FA

 • Fundamentals A & B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FC

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FB

 • Fundamentals B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FC

 • Top NOTCH 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1A

 • Top NOTCH 1A & 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1B

 • Top NOTCH 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: SpeakNow 2

 • Top NOTCH 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2A

 • Top NOTCH 2A & 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2B

 • Top NOTCH 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: SpeakNow 3

 • Top NOTCH 3A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3A

 • Top NOTCH 3A & 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

  ۳۷۴,۴۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3B

 • Top NOTCH 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Speaknow 4

 • SUMMIT 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1A

 • SUMMIT 1A & 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1C

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1B

 • SUMMIT 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1C

 • SUMMIT 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 2A

 • SUMMIT 2A & 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2C

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  ۴۲۷,۵۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 2B

 • SUMMIT 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • AFC Starter

  ۷۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 1

  ۹۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 2

  ۱,۰۳۴,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 3

  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 4

  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 5

  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • IELTS 1

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۸۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • IELTS 2

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۸۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • IELTS 3

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • IELTS 4

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • FCE 1

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

  ۶۸۴,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • FCE 2

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

  ۶۸۴,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • FCE 3

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

  ۶۸۴,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • FCE 4

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

  ۶۸۴,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 1

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 2

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 3

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 4

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 5

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • كارگاه Types of future tense

  ۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۸ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Writing

  ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • CE (SpeakNow 2)

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CF (SpeakNow 1)

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CI (SpeakNow4)

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CPi (SpeakNow3)

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Ready To Speak 1

  ۸۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Ready To Speak 2

  ۸۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Ready To Speak 3

  ۸۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • اندروید مقدماتی

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: جاوا
 • دوره تخصصی
 • Android Studio
 • ثبت نام
 • جاوا

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • NetBeans
 • ثبت نام
 • WordPress

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۵ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • طراحی صفحات وب

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: WordPress
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • C++

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: iOS مقدماتی
 • دوره تخصصی
 • Code Blocks
 • C#

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • Visual Studio
 • Swift

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • XCode
 • ثبت نام

 • تابلو خوانی و فیلتر نویسی

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۸ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ورود به بورس
 • ثبت نام
 • ورود به بورس

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۸ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • ثبت نام
 • تحلیل تکنیکال پیشرفته

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: تحلیل تکنیکال مقدماتی
 • ثبت نام
 • تحلیل تکنیکال مقدماتی

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: تابلو خوانی و فیلتر نویسی
 • ثبت نام

 • ICDL 2

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۲۸,۰۰۰ تومان

 • ۵۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ICDL 1
 • ثبت نام
 • ICDL 1

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

  ۱۶۲,۰۰۰ تومان

 • ۳۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • ثبت نام
 • ICDL 3

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۲۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۶ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ICDL 2
 • ثبت نام

 • مهارت ارتباطی موثر در خانواده

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • ثبت نام