دوره های آموزشی

 • AutoCAD 2D

  ۶۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Power mill

  ۹۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Inventor

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • CATIA level 1

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۵ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Solid works

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • ABAQUS

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • ANSYS

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • CARRIER

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Fluent

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • PDMS

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: piping
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • piping

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۵ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام