طرح حکمت

این طرح توسط دفتر طرح حکمت ستاد کل نیروهای مسلح بعنوان کارفرمای اصلی و انستیتو ایزایران بعنوان نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارائه شده است.

 

ثبت نام