همایش تخصصی IELTS در هتل آسمان برگزار شد

با شرکت در دوره IELTS جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان، نمره بالاتر از ۷ کسب کنید.