دوره های آموزشی

 • First 1

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • ثبت نام
 • First 2

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • ثبت نام
 • First 3

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • ثبت نام

 • Family 1A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 1B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 2A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 2B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 3A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 3B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 3C

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 4A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 4B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 4C

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 5A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 5B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام
 • Family 5C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • ثبت نام

 • Basics
  Introductry

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch FA

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch FB

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch FC

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Summit 1A

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Summit 1B

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Summit 1C

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Summit 2A

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Summit 2B

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Summit 2C

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

  ۲۹۲,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • IELTS 1

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  ۹۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۸۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • IELTS 2

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  ۹۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۸۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • IELTS 3

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  ۹۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • IELTS 4

  ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

  ۹۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • FCE 1

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • FCE 2

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • FCE 3

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • FCE 4

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 1

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 2

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 3

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 4

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CAE 5

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CPE 1

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CPE 2

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CPE 3

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CPE 4

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • AFC Starter

  ۷۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 1

  ۷۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 2

  ۷۹۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 3

  ۸۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 4

  ۸۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • AFC 5

  ۸۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • كارگاه Types of future tense

  ۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۸ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Writing

  ۳۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • CE (SpeakNow 2)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CF (SpeakNow 1)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CI (SpeakNow4)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • CPi (SpeakNow3)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Ready To Speak 1

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Ready To Speak 2

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام
 • Ready To Speak 3

  ۶۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • ثبت نام

 • اندروید مقدماتی

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: جاوا
 • دوره تخصصی
 • Android Studio
 • ثبت نام
 • جاوا

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • NetBeans
 • ثبت نام
 • WordPress

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

  ۱۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۵ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Web Design

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: WordPress
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • C++

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: iOS مقدماتی
 • دوره تخصصی
 • Code Blocks
 • C#

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • Visual Studio
 • Swift

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • XCode
 • ثبت نام

 • تابلو خوانی و فیلتر نویسی

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۸ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ورود به بورس
 • ثبت نام
 • ورود به بورس

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۸ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • ثبت نام
 • تحلیل تکنیکال پیشرفته

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: تحلیل تکنیکال مقدماتی
 • ثبت نام
 • تحلیل تکنیکال مقدماتی

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: تابلو خوانی و فیلتر نویسی
 • ثبت نام

 • ICDL 2

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۲۸,۰۰۰ تومان

 • ۵۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ICDL 1
 • ثبت نام
 • ICDL 1

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

  ۱۶۲,۰۰۰ تومان

 • ۳۲ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • ثبت نام
 • ICDL 3

  ۳۸۰,۰۰۰ تومان

  ۲۲۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۶ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ICDL 2
 • ثبت نام

 • مذاكره كننده حرفه اي فروش

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۶ ساعت آموزشی
 • شروع ۱۰ خرداد
 • ثبت نام
 • بازاريابي و فروش طلايي با رويكرد بازي سازي

  ۹۹,۰۰۰ تومان

 • ۷ ساعت آموزشی
 • هر روز ۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
 • ثبت نام

 • مهارت ارتباطی موثر در خانواده

  ۱۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • ثبت نام