دوره های آموزشی

 • * Kids 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی ۷-۹ سال

 • First Friends 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Kids 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی ۹-۱۲ سال

 • First Friends 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Kids 2

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Kids 1

 • گروه سنی ۹-۱۲ سال

 • First Friends 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Kids 3

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Kids 2

 • گروه سنی ۹-۱۲ سال

 • First Friends 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های Starters

 • Starters 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Kids 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 1 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Starters 2

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 1

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 1 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Starters 3

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 2

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 2 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Starters 4

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 2 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های Movers

 • Movers 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 4

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 3 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Movers 2

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 1

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 3 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Movers 3

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 2

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 4 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Movers 4

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 4 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های Flyers

 • Flyers 1

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 4

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 5 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Flyers 2

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Flyers 1

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 5 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Flyers 3

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Flyers 2

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 6 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Flyers 4

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Flyers 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 6 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام