دوره های آموزشی

اطلاعیه ۱ : از ترم زمستان ۹۸، نام دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوان، بر اساس نام کتاب ها تغییر کرده است.

 • *First 1

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی ۷-۹ سال

 • کتاب: First Friends 1

 • نام قبلی: *Kids 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • First 1

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • کتاب: First Friends 1

 • نام قبلی: Kids 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • First 2

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: First 1

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • کتاب: First Friends 2

 • نام قبلی: Kids 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • First 3

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: First 2

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • کتاب: First Friends 3

 • نام قبلی: Kids 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

اطلاعیه ۱ : در جهت ارتقای کیفیت آموزشی نسخه جدید (edition 2) کتاب های Family and Friends از ترم زمستان ۹۸ تدریس می شود.

اطلاعیه ۲ : از ترم زمستان ۹۸، نام دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوان، بر اساس نام کتاب ها تغییر کرده است.

 • Family 1A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: First 3

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 1 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Starters 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 1B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 1A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 1 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: Starters 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 2A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 1B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 2 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی : Starters 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 2B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 2A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 2 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی : Starters 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 3A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 2B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 3 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Movers 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 3B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 3A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 3 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: –

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 3C

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 3B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 3 (2nd edition) – Part 3

 • نام قبلی: Movers 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 4A

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 3C

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 4 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Movers 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 4B

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 4A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 4 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: –

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 4C

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 4B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 4 (2nd edition) – Part 3

 • نام قبلی: Movers 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 5A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 4C

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 5 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Flyers 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 5B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 5A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 5 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: –

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 5C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 5B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 5 (2nd edition) – Part 3

 • نام قبلی: Flyers 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • Eight 1A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 1B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 2A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 2B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 3A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 3B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 3A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 4A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 4B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 4A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Eight 5A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 4B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 5B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 5A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 6A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 5B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 6B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 6A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 7A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 6B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 7B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 7A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 8A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 7B

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Eight 8B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Eight 8A

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • Basics

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FA

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basics

 • Fundamentals A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FB

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FA

 • Fundamentals A & B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FC

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FB

 • Fundamentals B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FC

 • Top NOTCH 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1A

 • Top NOTCH 1A & 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1B

 • Top NOTCH 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • SpeakNow 2

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1C

 • SpeakNow 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: SpeakNow 2

 • Top NOTCH 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2A

 • Top NOTCH 2A & 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2B

 • Top NOTCH 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • SpeakNow 3

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2C

 • SpeakNow 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3A

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: SpeakNow 3

 • Top NOTCH 3A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3B

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3A

 • Top NOTCH 3A & 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3C

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3B

 • Top NOTCH 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • SpeakNow 4

  ۴۱۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3C

 • SpeakNow 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Speaknow 4

 • SUMMIT 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1A

 • SUMMIT 1A & 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1C

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1B

 • SUMMIT 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2A

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1C

 • SUMMIT 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2B

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 2A

 • SUMMIT 2A & 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2C

  ۴۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 2B

 • SUMMIT 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • FCE 1

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: تعیین سطح

 • ّFirst Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 2

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 1

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 3

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 2

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 4

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 3

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 1

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 4

 • ّAdvanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 2

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 1

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 3

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 2

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 4

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 3

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 5

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 4

 • ّAdvanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 1

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 5

 • ّProficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 2

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 1

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 3

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 2

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 4

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 3

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام

 • AFC 1

  ۹۵۶,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC Starter

 • American English File 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 2

  ۱,۰۳۴,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 1

 • American English File 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 3

  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 2

 • American English File 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 4

  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 3

 • American English File 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 5

  ۱,۰۷۳,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 4

 • American English File 5

 • دوره عمومی

 • ثبت نام


سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!

مکالمه را شروع کنید

سلام! برای چت در WhatsApp پشتیبانی مرتبط را انتخاب کنید