برنامه آزمون های الکترونیکی شهرداری ها – آذر ماه ۹۹

ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددکد دورهلینک ثبت نام
۱ شناسايي سامانه اتوبوس تندرو BRT
تخصصی (کارکنان حمل و نقل-
کارشناسان حمل و نقل و ترافیک و عمران)
تخصصی۲۴۱۹ آذر ماه۲۵ آذر ماهPR5036 ثبت نام
۲
آشنايي با شوراهاي اسلامي شهر
عمومی (اعضای شورا و کارشناسان اداری) عمومی۱۶۱۹ آذر ماه۳ دی ماهPR0734 ثبت نام
۳
ارزيابي و مكان يابي دفن بهداشتي مواد زايد جامد شهري

تخصصی (کارکنان خدمات شهری و کارشناسان پسماند و بازیافت و عمران)
تخصصی ۱۶۲۲ آذر ماه۳ دی ماهPR0721 ثبت نام
۴
اصول برنامه ريزي فضاي سبز شهري

تخصصی (کارکنان فضای سبز)
تخصصی ۲۴۲۴ آذر ماه۳۰ آذر ماه PR0714 ثبت نام
۵
حمل و نقل نوين در شهرها

تخصصی (کارکنان سازمان و حمل نقل عمومی)
تخصصی ۱۶۲۶ آذر ماه۳۰ آذر ماه
PR0508
ثبت نام
۶ اصول مديريت پسماندهاي بيمارستاني تخصصی (کارکنان خدمات شهری و کارشناسان پسماند و بازیافت و عمران) تخصصی ۱۶۳۰ آذر ماه۷ دی ماهPR1001 ثبت نام
۷ تخلفات اداری عمومی(کلیه کارکنان) عمومی ۱۶۲۶ آذر ماه۶ دی ماهPR0514 ثبت نام
۸ سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
تخصصی (کارکنان سازمان حمل و نقل و کارشناسان ترافیک)
تخصصی ۱۶۳ دی ماه۱۰ دی ماهPR0678 ثبت نام

برنامه آزمون های الکترونیکی شهرداری ها – مهر ماه ۹۹

ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱پدافند غیر عاملتخصصی ( شهرداران و معاونان شهردار حراست)تخصصی۱۶۱۴ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0121ثبت نام
۲امور قرارداد ها و پیمان هاتخصصی (حقوقی و قرارداد های عمرانی) تخصصی ۱۶۱۵ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0298ثبت نام
۳طرح های توسعه شهری تخصصی (خدمات شهری شهرسازی) تخصصی ۱۶۲۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0845ثبت نام
۴تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانیتخصصی (معماری و شهرسازی عمران) تخصصی ۲۴۲۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0703ثبت نام
۵آشنایی با کمیسیون ماده ۵ تخصصی ( معماری و شهرسازی عمران) تخصصی ۱۰۲۱ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5146ثبت نام
ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱راه سازی و ماشین آلات ساختمانیعمرانتخصصی۲۴۲۱ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0705ثبت نام
۲معاملات در شهرداریمالی تخصصی ۱۶۲۲ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0662ثبت نام
۳بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمنابع انسانیعمومی۶ ۲۲ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ MP0124ثبت نام
۴مدیریت بحران و زلزلهمدیریت بحران تخصصی ۱۶ ۲۳ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5222ثبت نام
۵مدیریت بحران و سیلمدیریت بحران تخصصی ۱۶ ۲۳ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5223ثبت نام
ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱مهندسي ارزشسيستم ها و كيفيت تخصصی ۱۶۲۸ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR1190ثبت نام
۲حفاري و خاك برداري شهريعمران تخصصی ۲۴۲۸ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0689ثبت نام
۳تكريم ارباب رجوع عمومی عمومی ۱۶۲۹ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ GE017ثبت نام
۴آشنايي با درآمد و روشهاي افزايش آن در شهرداري هامالیتخصصی ۱۶۳۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0092ثبت نام
۵وظایف شوراها و شهرداري ها در مديريت بحران مديريت بحران تخصصی۳۰ ۳۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5216ثبت نام
ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقيعمومی عمومی ۱۶۱۳ تا ۱۸ MP0089ثبت نام
۲ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فسادعمومی عمومی ۶ ۱۳ تا ۱۸ MP0131ثبت نام
۳مهارتهاي زندگي عمومی عمومی ۸ ۱۳ تا ۱۸ PR0428ثبت نام
۴بيماري هاي نو پديد و راه هاي پيشگيريعمومی عمومی ۶ ۱۳ تا ۱۸ MP0122ثبت نام
۵جعل اسناد و راه هاي مقابله با آن عمومی عمومی ۶ ۱۳ تا ۱۸ MP0133ثبت نام