برنامه آزمون های الکترونیکی شهرداری ها – مهر ماه ۹۹

ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱پدافند غیر عاملتخصصی ( شهرداران و معاونان شهردار حراست)تخصصی۱۶۱۴ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0121ثبت نام
۲امور قرارداد ها و پیمان هاتخصصی (حقوقی و قرارداد های عمرانی) تخصصی ۱۶۱۵ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0298ثبت نام
۳طرح های توسعه شهری تخصصی (خدمات شهری شهرسازی) تخصصی ۱۶۲۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0845ثبت نام
۴تنظیم و صدور شناسنامه ساختمانیتخصصی (معماری و شهرسازی عمران) تخصصی ۲۴۲۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0703ثبت نام
۵آشنایی با کمیسیون ماده ۵ تخصصی ( معماری و شهرسازی عمران) تخصصی ۱۰۲۱ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5146ثبت نام
ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱راه سازی و ماشین آلات ساختمانیعمرانتخصصی۲۴۲۱ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0705ثبت نام
۲معاملات در شهرداریمالی تخصصی ۱۶۲۲ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0662ثبت نام
۳بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آنمنابع انسانیعمومی۶ ۲۲ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ MP0124ثبت نام
۴مدیریت بحران و زلزلهمدیریت بحران تخصصی ۱۶ ۲۳ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5222ثبت نام
۵مدیریت بحران و سیلمدیریت بحران تخصصی ۱۶ ۲۳ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5223ثبت نام
ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱مهندسي ارزشسيستم ها و كيفيت تخصصی ۱۶۲۸ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR1190ثبت نام
۲حفاري و خاك برداري شهريعمران تخصصی ۲۴۲۸ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0689ثبت نام
۳تكريم ارباب رجوع عمومی عمومی ۱۶۲۹ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ GE017ثبت نام
۴آشنايي با درآمد و روشهاي افزايش آن در شهرداري هامالیتخصصی ۱۶۳۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR0092ثبت نام
۵وظایف شوراها و شهرداري ها در مديريت بحران مديريت بحران تخصصی۳۰ ۳۰ مهر ماه ۱۳ تا ۱۸ PR5216ثبت نام
ردیفعنوان دورهنوع دورهنوع آموزشمدت ساعتتاریخ آزمونتاریخ آزمون مجددزمان آزمونکد دورهلینک ثبت نام
۱پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي و عروقيعمومی عمومی ۱۶۱۳ تا ۱۸ MP0089ثبت نام
۲ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فسادعمومی عمومی ۶ ۱۳ تا ۱۸ MP0131ثبت نام
۳مهارتهاي زندگي عمومی عمومی ۸ ۱۳ تا ۱۸ PR0428ثبت نام
۴بيماري هاي نو پديد و راه هاي پيشگيريعمومی عمومی ۶ ۱۳ تا ۱۸ MP0122ثبت نام
۵جعل اسناد و راه هاي مقابله با آن عمومی عمومی ۶ ۱۳ تا ۱۸ MP0133ثبت نام