دوره های آموزشی

 • Revit

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • ETABS & SAFE(1)

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • ETABS & SAFE (2)

  ۶۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۵ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ETABS & SAFE (1)
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Arc GIS (1)

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Arc GIS (2)

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: Arc GIS (1)
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • Rhino

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
Call Now Button
fa_IR
en_US fa_IR