دوره های آموزشی اجرا شده سال ۹۷ کارکنان استانداری اصفهان

دوره های اجرا شده سال ۱۳۹۷

ردیفعنوان دورهنوع دوره
حوزه شغلی
مدت
ساعت
تقویم  برگزاریتوضیحاتلینک ثبت نام
۱مدیریت زمان

(ویژه مدیران گروه اول)

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۸۲۳ بهمنثبت نام
۲مدیریت زمان

(ویژه مدیران گروه دوم)

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۸۲۴ بهمنثبت نام
۳آشنایی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی – مدیریتی تحقق آنمدیریتی

حرفه ای مشترک

۸۱۰ بهمنثبت نام
۴رایانش ابریشغلی اختصاصی فناوری اطلاعات۸۲ بهمنثبت نام
۵برگزاری همایش‌های علمی-تخصصی ۱شغلی اختصاصی روابط عمومی و بین الملل۲۴۷ و ۱۴ و ۲۸ بهمن ماهثبت نام
۶حقوق مدنیشغلی اختصاصی۸۱۶ بهمن‌ماهثبت نام
۷کاربردGPS  در تقسیمات کشوریشغلی اختصاصی۳۲۱،۷،۹،۱۴،۱۷ بهمن‌ماهثبت نام
۸عدالت اجتماعیشغلی اختصاصی۳۲۱۷،۲۵،۲۷،۳۰ بهمن‌ماهثبت نام
۹مبانی برنامه ریزی و طراحی زيرساخت های شهریشغلی اختصاصی۲۰۲۹ بهمن‌ماه

۱ و ۱۵ اسفند

دوره بهمن ماه

دوره های اجرا شده

اطلاعیه ها

 اطلاعیه شماره ۱ : برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم‌افزار کامفار۳ به تعویق افتاده و از ۲۷ آبان شروع می‌شود

  اطلاعیه شماره ۲ : برگزاری دوره آموزشی مدیریت خشکسالی به تعویق افتاده و از تاریخ ۲۹ آبان شروع می شود و تاریخ دوم متعاقباً در سایت اعلام می گردد

اطلاعیه شماره ۳ : جلسه آخر دوره آموزشی مبانی پدافند غیر عامل به تعویق افتاده و در تاریخ ۲ دی ماه برگزار می گردد.

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان –  معاونت اموزشی

تقویم و اطلاعات آموزشی  دوره های استانداری – مرحله یک

ردیفعنوان دورهنوع دوره -حوزه شغلیمدت

ساعت

تقویم  برگزاریتوضیحاتلینک ثبت نام
۱برنامه ريزی ارتقاء سلامت اداری

گروه اول

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۱۰۲۴ آبان ماه
۲برنامه ريزی ارتقاء سلامت اداری

گروه دوم

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۱۰۳ و ۱۰ آبانثبت نام
۳اصول و فنون مذاکره

گروه اول

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۴۲۸ آبانثبت نام
۴اصول و فنون مذاکره

گروه  دوم

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۴۲۰ آبان
۵تصمیم گیری هوشمندانه

گروه اول

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۸۳ دی ماهثبت نام
۶تصمیم گیری هوشمندانه

گروه دوم

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۸۴  دی ماهثبت نام
۷توسعه فرهنگ بهره وری

گروه دوم

مدیریتی

حرفه ای مشترک

۳۰۱۲و ۲۶ آبانثبت نام
۸ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجرایی و عملکرد سازمانیشغلی اختصاصی بازرسی۱۶۱۳و ۲۱ آبانثبت نام
۹ارتباطات سازمانیشغلی اختصاصی اداری۲۴۱۲و ۱۹ و ۲۶ آذرماهثبت نام
۱۰مدیریت خشکسالیشغلی اختصاصی مدیریت بحران۱۶۲۹ آبان ماهثبت نام
۱۱آشنایی با نرم‌افزار کامفار ۳اقتصاد و جذب و سرمايه۲۴۲۷و۲۹ آبان

۶ و۱۱ آذرماه

(صبح ها)

ثبت نام
۱۲مبانی پدافند غیر عاملپدافند غيرعامل۲۴۱۱ آذر و ۱۸ آذر و ۲ دی ماهثبت نام
۱۳اصول ايمنی ومقابله با حوادث غير مترقبه در مناطق روستايیمديريت بحران۴۲۵ آذر ماهثبت نام
۱۴توسعه فرهنگ بهره‌وری

گروه اول

مديريت حرفه‌ای مشترک۳۰۱،۸،۱۵

آذر ماه

ثبت نام
۱۵اصول قوانین و مقررات شهرسازی و معماریشغلی اختصاصی۱۸۱۷ و ۲۷ آذر ماه

۱ دی ماه

ثبت نام
۱۶آشنایی با وظایف شوراها و شهرداری‌هاشغلی اختصاصی۳۰۳۰ آبان ماه و

۷ و ۱۴ و ۲۸ آذر ماه

ثبت نام
۱۷آشنایی با قوانین مربوط به اتباع خارجی مقیمشغلی اختصاصی۲۲۲۰ و ۲۱

آذر ماه

ثبت نام
fa_IR
en_US fa_IR