برگزاری شش گروه دوره آموزشی «آشنايي با انتقال اطلاعات از طريق خطوطPLC» توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، شش گروه دوره آموزشی «آشنايي با انتقال اطلاعات از طريق خطوطPLC» با ۲۴ ساعت محتوی آموزشی (مجموعا ۱۴۴ ساعت) در ۲ ماه گذشته توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و به درخواست شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار گردید. در این دوره ها، پروتکلهای ارتباطی و روشهای  مدولاسیون در PLC، مزایا و مشکلات استفاده از PLC در خطوط نیرو، روشهای مختلف کوپلاژ در شبک های فشار قوی، مدلسازی کانال PLC، نویز و تلفات، سیستمهای حفاظت تله متری، سیستمهای اسکادا، RTU بیان شد.

fa_IR
en_US fa_IR