برگزاری هشت گروه دوره آموزشی «سامانه تدارکارت الکترونیکی-ستاد ایران» توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، هشت گروه دوره آموزشی «سامانه تدارکارت الکترونیکی-ستاد ایران» در دو هفته گذشته توسط جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و به درخواست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان برگزار گردید. در این دوره ها روالها و فرایندهای قانونی مناقصه (عمومی، همزمان، محدود)، خرید جزئی و متوسط، سفارش مستقیم، مزایده منقول و غیر منقول و ترک تشریفات بیان شد. افراد مرتبط با حوزه های مالی، تدارکات، انبار، مقام تشخیص و مقام مسئول در این دوره ها حضور داشتند.بعد از تصویب قوانین تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی، آیین نامه فعالیت سامانه ستاد ایران در سال ۱۳۹۰ توسط معاون اول رئیس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

fa_IR
en_US fa_IR