دوره های مقدماتی

 • Pre Basic 1

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Pre Basic 2

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Basic 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Basic 1

  ۶۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Basic 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Basic 2

  ۶۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basic 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های پیشرفته

 • Pre Medium

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: دوره مقدماتی

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Medium

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Medium

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Advance

  ۷۳۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Medium

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
fa_IR
en_US fa_IR