دوره های آموزشی

 • * Kids 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی ۷-۹ سال

 • First Friends 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Kids 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی ۹-۱۲ سال

 • First Friends 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Kids 2

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Kids 1

 • گروه سنی ۹-۱۲ سال

 • First Friends 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Kids 3

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Kids 2

 • گروه سنی ۹-۱۲ سال

 • First Friends 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های Starters

 • Starters 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Kids 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 1 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Starters 2

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 1

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 1 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Starters 3

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 2

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 2 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Starters 4

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 2 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های Movers

 • Movers 1

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Starters 4

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 3 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Movers 2

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 1

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 3 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Movers 3

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 2

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 4 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Movers 4

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 4 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های Flyers

 • Flyers 1

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Movers 4

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 5 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Flyers 2

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Flyers 1

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 5 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Flyers 3

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Flyers 2

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 6 Part 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Flyers 4

  ۲۷۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Flyers 3

 • گروه سنی ۱۰-۱۷ سال

 • Family&Friends 6 Part 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • Basics
  Introductry

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • ON YOUR MARK 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Fundamental A
  F1

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • Fundamental A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Fundamental B
  F2

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Fundamental A

 • Fundamental B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Conversation
  CF

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Fundamental B

 • Speak Now 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Elementary 1
  E1

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Conversation CF

 • TOP NOTCH 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Elementary 2
  E2

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Elementary 1

 • TOP NOTCH 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Conversation
  CE

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Elementary 2

 • Speak Now 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Pre Intermediate 1
  PI1

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Conversation CE

 • TOP NOTCH 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Pre Intermediate 2
  PI2

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Intermediate 1

 • TOP NOTCH 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Conversation
  CPI

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Intermediate 2

 • Speak Now 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Intermediate 1
  I1

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Conversation CPI

 • TOP NOTCH 3A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Intermediate 2
  I2

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Intermediate 1

 • TOP NOTCH 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Conversation
  CI

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Intermediate 2

 • Speak Now 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Upper Intermediate 1
  UI1

  ۳۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Conversation CI

 • Summit 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Upper Intermediate 2
  UI2

  ۳۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Upper Intermediate 1

 • Summit 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Advanced 1
  A1

  ۳۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Upper Intermediate 2

 • Summit 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Advanced 2
  A2

  ۳۵۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Advanced 1

 • Summit 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • FCE 1

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: تعیین سطح

 • ّFirst Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 2

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 1

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 3

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 2

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 4

  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 3

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 1

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 4

 • ّAdvanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 2

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 1

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 3

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 2

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 4

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 3

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 5

  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 4

 • ّAdvanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 1

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 5

 • ّProficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 2

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 1

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 3

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 2

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 4

  ۵۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 3

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام

 • AFC Starter

  ۶۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • American English File Starter

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 1

  ۶۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC Starter

 • American English File 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 2a

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 1

 • American English File 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 2b

  ۳۴۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 2a

 • American English File 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 3a

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 2b

 • Ameriacan English File 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 3b

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 3a

 • American English File 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 4a

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 3b

 • American English File 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 4b

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 4a

 • American English File 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 5a

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 4b

 • American English File 5

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 5b

  ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 5a

 • Ameriacan English File 5

 • دوره عمومی

 • ثبت نام


fa_IR
en_US fa_IR