دوره های آموزشی

اطلاعیه ۱ : از ترم زمستان ۹۸، نام دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوان، بر اساس نام کتاب ها تغییر کرده است.

 • *First 1

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی ۷-۹ سال

 • کتاب: First Friends 1

 • نام قبلی: *Kids 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • First 1

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • کتاب: First Friends 1

 • نام قبلی: Kids 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • First 2

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: First 1

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • کتاب: First Friends 2

 • نام قبلی: Kids 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • First 3

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: First 2

 • گروه سنی: ۹-۱۲ سال

 • کتاب: First Friends 3

 • نام قبلی: Kids 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

اطلاعیه ۱ : در جهت ارتقای کیفیت آموزشی نسخه جدید (edition 2) کتاب های Family and Friends از ترم زمستان ۹۸ تدریس می شود.

اطلاعیه ۲ : از ترم زمستان ۹۸، نام دوره های زبان انگلیسی کودک و نوجوان، بر اساس نام کتاب ها تغییر کرده است.

 • Family 1A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: First 3

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 1 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Starters 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 1B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 1A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 1 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: Starters 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 2A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 1B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 2 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی : Starters 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 2B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 2A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 2 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی : Starters 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 3A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 2B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 3 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Movers 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 3B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 3A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 3 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: –

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 3C

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 3B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 3 (2nd edition) – Part 3

 • نام قبلی: Movers 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 4A

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 3C

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 4 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Movers 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 4B

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 4A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 4 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: –

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 4C

  ۳۰۶,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 4B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 4 (2nd edition) – Part 3

 • نام قبلی: Movers 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 5A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 4C

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 5 (2nd edition) – Part 1

 • نام قبلی: Flyers 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 5B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 5A

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 5 (2nd edition) – Part 2

 • نام قبلی: –

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Family 5C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Family 5B

 • گروه سنی: ۱۰-۱۷ سال

 • کتاب:

  Family and Friends 5 (2nd edition) – Part 3

 • نام قبلی: Flyers 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • Basics
  Introductry

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • ON YOUR MARK 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FA

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basics

 • Fundamentals A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FB

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FA

 • Fundamentals A & B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch FC

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FB

 • Fundamentals B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • CF
  (SpeakNow 1)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch FC

 • SpeakNow 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CF (SpeakNow 1)

 • Top NOTCH 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1A

 • Top NOTCH 1A & 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 1C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1B

 • Top NOTCH 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • CE
  (SpeakNow 2)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 1C

 • SpeakNow 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CE (SpeakNow 2)

 • Top NOTCH 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2A

 • Top NOTCH 2A & 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 2C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2B

 • Top NOTCH 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • CPi
  (SpeakNow 3)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 2C

 • SpeakNow 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3A

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPi (SpeakNow 3)

 • Top NOTCH 3A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3B

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3A

 • Top NOTCH 3A & 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • TopNotch 3C

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3B

 • Top NOTCH 3B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • CI
  (SpeakNow 4)

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: TopNotch 3C

 • SpeakNow 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1A

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CI (Speaknow 4)

 • SUMMIT 1A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1B

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1A

 • SUMMIT 1A & 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 1C

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1B

 • SUMMIT 1B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2A

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 1C

 • SUMMIT 2A

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2B

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 2A

 • SUMMIT 2A & 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Summit 2C

  ۳۶۵,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Summit 2B

 • SUMMIT 2B

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

 • FCE 1

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: تعیین سطح

 • ّFirst Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 2

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 1

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 3

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 2

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • FCE 4

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 3

 • First Certificate Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 1

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: FCE 4

 • ّAdvanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 2

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 1

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 3

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 2

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 4

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 3

 • Advanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CAE 5

  ۶۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 4

 • ّAdvanced Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 1

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CAE 5

 • ّProficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 2

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 1

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 3

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 2

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام
 • CPE 4

  ۶۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: CPE 3

 • Proficiency Masterclass

 • دوره تخصصی

 • ثبت نام

 • AFC Starter

  ۷۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • American English File Starter

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 1

  ۷۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۰۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC Starter

 • American English File 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 2

  ۷۹۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 1

 • American English File 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 3

  ۸۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 2

 • American English File 3

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 4

  ۸۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 3

 • American English File 4

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • AFC 5

  ۸۲۵,۰۰۰ تومان

 • ۱۲۰ آموزشی

 • پیش نیاز: AFC 4

 • American English File 5

 • دوره عمومی

 • ثبت نام


fa_IR
en_US fa_IR