دوره های آموزشی

 • IELTS 1

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۸۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Intermediate

 • دوره تخصصی

 • Mindset 2 Part 1

 • ثبت نام
 • IELTS 2

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۸۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: IELTS 1

 • دوره تخصصی

 • Mindset 2 Part 2

 • ثبت نام
 • IELTS 3

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: IELTS 2

 • دوره تخصصی

 • Mindset 3 Part 1

 • ثبت نام
 • IELTS 4

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۶۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: IELTS 3

 • دوره تخصصی

 • Mindset 3 Part 2

 • ثبت نام
fa_IR
en_US fa_IR