• ترکی استانبولی ۱

  ۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۲

  ۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۱

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۳

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۲

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۴

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۳

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۵

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۴

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۶

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۵

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۷

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۶

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۸

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۷

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۹

  ۳۱۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۸

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
fa_IR
en_US fa_IR