• وبينار رايگان فرصت های سرمايه گذاری در بورس

 • مهندس علی قهاری

 • شنبه ۹۹/۱۰/۲۰

 • ۱۸:۰۰

 • تشكيل شد
 • وبينار معرفي رشته دانشگاهي مهندسي كامپيوتر و فرصتهاي شغلي مربوطه

 • مهندس کاشی ساز

 • سه شنبه ۹۹/۰۶/۱۱

 • ۱۸:۰۰

 • تشکیل شد

 • وبينار معرفي رشته دانشگاهي مهندسي عمران و فرصتهاي شغلي مربوطه

 • مهندس رحمتی

 • دو شنبه ۹۹/۰۶/۱۰

 • ۱۸:۰۰

 • تشکیل شد

 • وبينار معرفي رشته دانشگاهي مهندسي برق و فرصتهاي شغلي مربوطه

 • دکتر نصری

 • یک شنبه ۹۹/۰۶/۱۶

 • ۱۶:۰۰

 • تشکیل شد

 • رشته شیمی

 • ثبت نام به زودی

 • وبينار معرفي رشته دانشگاهي مهندسي مکانیک و فرصتهاي شغلي مربوطه

 • مهندس حاج صادقیان

 • چهار شنبه ۹۹/۰۶/۱۲

 • ۲۰:۰۰

 • تشکیل شد

 • وبينار معرفي رشته دانشگاهي رشته حسابداری و فرصتهاي شغلي مربوطه

 • خانم صباپور

 • پنج شنبه ۹۹/۰۶/۱۳

 • ۱۸:۰۰

 • تشکیل شد

fa_IR
en_US fa_IR