فراخوان جذب مدس  جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان

📢 جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار میکند: 📢
💢فراخوان جذب مدرس زبان انگلیسی در کلیه سطوح
📆تاریخ آزمون 95/11/15
سامانه ثبت نام www.jdeiut.ir
مهلت ثبت نام تا 95/11/10
☎️مرکز شماره چهار(توحید): 95018161-3

متقاضیان تدریس بزرگسالان و کودکان می توانند با استفاده  از لینک های مربوطه زیر  اقدام به ثبت نام کنند.

 

جذب مدرس - جهاد دانشگاهی جذب مدرس - جهادد انشگاهی صنعتی اصفهان