دوره‌های آموزشی کار آفرینی
جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان برگزار‌می‌کند.
ویژه متقاضیان استقرار در شهرک‌های صنعتی اصفهان.