غلامرضا انداده
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
مهين آتش بهار
كارشناس ارشد مديريت امور فرهنگي و عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي 1387

گسترش ابزارهاي ديجيتال (رايانه، اينترنت و ...)، بر نهادهاي اصلي جامعه ايران يعني فرهنگ، سياست، خويشاوندي، روابط اجتماعي افراد و آموزش تاثير گذاشته است و فرايند ديجيتالي شدن در حال شكل دادن فرهنگ خاص خود و شكل گيري روند تحول به سوي فرهنگ ديجيتال است. اگرچه هنوز تا كامل شدن فراگيري گستره نفوذ رايانه ها و فرايند ديجيتالي شدن ب ا تمام عرصه هاي زندگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ ايراني فاصله زيادي داريم اما اين فرايند هر لحظه رو به گسترش است و با گذشت زمان به تدريج تمام ابعاد زندگي روزمره و ساختارهاي خرد و كلان اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران را در بر خواهد گرفت. در اين مقاله نگارنده با مطالعه اسنادي، مشاهدات و تجربيات شخصي و استفاده از نظرات كارشناسان و گروه هاي مختلف جامعه سعي دارد تا نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اشاعه و تقويت هويت ايراني و ديني جوانان را بررسي نمايد. اغلب مطالعات ايراني موجود درباره ديجيتالي شدن يا به كاركردهاي اقتصادي رايانه و اينترنت اشاره مي كنند كه باعث تسهيل، تسريع و كاهش هزينه هاي اقتصادي در انجام كارها مي شود، يا اينكه به جنبه هاي اخلاقي و تاثيرات منفي دسترسي به سايت هاي جنسي و در نهايت نيز محدوديت هاي سياسي كاربران اشاره مي كند. در حالي كه ابزارهاي ديجيتال م يتوانند به تق ويت ارزش هاي دموكراتيك، مشاركت بيشتر مردم در عرصه هاي عمومي، تقويت و بسط آزادي هاي اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني، كاهش نابرابري ها و تبعيض هاي قومي، جنسيتي، مذهبي و نژادي، تقويت ارزش هاي چند فرهنگي شدن مانند بسط روحيه تسامح و تساهل، گسترش گفتگو، تقويت فرهنگ يا نظام ارزشي حاكم در تمام عرصه هاي خانه و خانواده، موسسات آموزشي و اداري و در جامعه ، اشاعه و تقويت ساختار سنت و فرهنگ تثبيت شده ايراني - يعني اسلام شيعي و ارزش هاي تاريخي ملي، خانواده و خويشاوندي و امثال اين ارزش ها بپردازند.