مهين آتش بهار
كارشناس ارشد مديريت امور فرهنگي و عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

غلامرضا انداده
عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي 1387

جوان امروز، جواني است كه لحظه به لحظه در معرض بمباران اطلاعاتي و تبليغي وسيعي از سوي رسانه هاي مختلف، ماهواره، اينترنت، نشريات وساير وسايل ارتباط جمعي است. در عصر كنوني در امان ماندن جوانان از اين هجوم بي وقفه بسيار دشوار است.
در اين مقاله، نويسنده با مطالعات اسنادي و كتابخانه اي درصدد است، با تعريف و شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد و تثبيت آنها، « شخصيت » ،« هويت » ،« خود » مفهوم بيان كند كه چگونه رهبر كبير انقلاب اسلامي، امام خميني رحمه الله عليه با استفاده از شيوه ها و روش هاي تأثيرگذار توانسته است در تربيت و هدايت جوانان مستقل و داراي هويت ملي و مذهبي گام برداشته و مقوم تربيتي مذهبي باشد كه از خانه آغاز شده، در مدرسه و اجتماع استمرار يافته و طي مراحل رشد در نوجواني و جواني تثبيت شده است تا جايي كه او را به مقابلة با استثمارگران، استعمارگران و مستبدين تاريخ وادار مي سازد و پيروزي انقلاب و تداوم آن را در برابر سلطة بيگانه تضمين مي كند.