دوره ی آموزشی فنی و تخصصی شبکه های هوشمند الکتریکی به منظور ارتقاء سطح علمی مدیران و کارشناسان ارشد شرکت برق منطقه ای استان اصفهان توسط مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی شماره 5 (سروش) نیازسنجی، طراحی و برگزار شد.
 
 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان مدیر مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت شماره 5 این واحد گفت: به منظور ارتقاء سطح علمی مدیران و کارشناسان ارشد شرکت برق منطقه ای استان اصفهان دوره ی آموزشی آشنایی با شبکه های هوشمند الکتریکی به مدت 32 ساعت برگزار شد. 
ابراهیمیان افزود: این دوره آموزشی طبق استانداردهای آموزشی و سرفصل های وزارت نیرو اجرا شد و فراگیران طی 4 روز مباحث زیر را فرا گرفتند.
1) تعاریف شبکه هوشمند ـ ویژگی ها و لزوم ایجاد آن
2) سیاست (باید و نبایدهای) شبکه هوشمند
3) مزایا و معایب احتمالی شبکه های هوشمند از دید شاخص های الکتریکی از قبیل
4) قابلیت اطمینان و دسترسی، امنیت، پایداری، راندمان
5) کیفیت و اقتصادی از قبیل هزینه های تجدید ساختار و renewable و حفاظت
6) اعمال مدیریت و حل کردن حوادث غیرمترقبه
7) زیرساخت شبکه های هوشمند الکتریکی و اهداف
8) زیرساخت مخابراتی و ارتباطی به جهت دستیابی به real time و automated
9) استانداردهای شبکه هوشمند
10) اندازه گیری هوشمند و ارتباطات زیرساخت مرتبط
11) ذخیره انرژی، تکنولوژی و روند تکامل آن، خودروهای هیبریدی و زیرساخت موردنیاز آن