مرکز آموزش های الکترونیکی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان سامانه آموزش های الکترونیکی را برای واحدها و سازمان های متقاضی راه اندازی و پشتیبانی می نماید.
 
 
 
     بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان مهندس مهدوی مدیر مرکز آموزش های الکترونیکی اين واحد اعلام نمود، در ادامه توسعه آموزش های الکترونیکی، به منظور هم افزایی در واحدهای جهاددانشگاهی، و بهره برداری از امکانات آموزش های الکترونیکی، قرار داد راه اندازی سامانه آموزش های الکترونیکی با برخی از واحدهای منعقد و سامانه آموزشی پس با دامین اختصاصی تحویل شده است.
     وی افزود: این مرکز تاکنون بیش از 100 عنوان دوره آموزشی را به صورت الکترونیکی تولید نموده و آمادگی مشارکت با سایر واحدها و سازمان ها را در حوزه های برگزاری آزمون، اجرای دوره و پیاده سازی سامانه آموزش های الکترونیکی را دارد.