دوره ی آموزشی روش های نگهداری تجهیزات در انبار به مدت 18 ساعت به منظور ارتقاء سطح علمی پرسنل شرکت های تابعه شرکت برق منطقه ای استان اصفهان توسط مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی شماره 5 (سروش) نیازسنجی، طراحی و ... برگزار شد.
 
 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، مدیر مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه مدت شماره 5 این واحد گفت: به منظور ارتقاء سطح علمی کارکنان شرکت‌های تابعه شرکت برق منطقهای استان اصفهان دورهي آموزشي روش‌هاي نگهداري تجهيزات در انبار به مدت 18 ساعت برگزار شد.

    ابراهیمیان افزود: فراگیران مباحثی چون؛ تعریف انبار و انبارگردانی، روش‌های چیدمان کالا در انبار، Fifo و lifo ،5‌S در انبار، رابطه متقابل انبار با دیگر بخش‌ها، روش‌های انبارداری و انبارگردانی، کدگذاری در انبار، کنترل موجودی در انبار را فرا گرفتند.