• روسی ۱

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۲

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۱

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۳

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۲

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۴

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۳

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۵

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۴

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۶

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۵

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۷

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۶

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۸

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۷

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • روسی ۹

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: روسی ۸

 • دوره عمومی

 • ثبت نام