پژوهشکده زیست فناوری با همکاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار می کند:
 
آموزش های تخصصی زیست فناوری
 
شرکت برای کلیه افراد علاقمند به دوره های زیست فناوری آزاد است.
 
 • شبيه سازي
 • IVF
 • Epigenetic
 • انجماد اسپرم
 • انجماد تخمك
 • انجماد جنين
 • ICSI
 • استخراج ژنوم، PCR و ژل الكتروفورز افقي
 • استخراج، جداسازي و كشت سلول هاي مزانشيمي
 • توليد سلولهاي بنيادي القايي
 • و سایر دوره ها....