• ترکی استانبولی ۱

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۲

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۱

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۳

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۲

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۴

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۳

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۵

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۴

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۶

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۵

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • ترکی استانبولی ۷

  ۴۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ترکی استانبولی ۶

 • دوره عمومی

 • ثبت نام