دوره های آموزشی

 • Primavera

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام
 • MS Project

  ۴۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی
 • پیش نیاز: ندارد
 • دوره تخصصی
 • ثبت نام

معرفی و سرفصل دوره ها

سرفصل های دوره Primavera را در اینجا مشاهده کنید

سرفصل دوره

 • مرور روند مدیریت و کنترل پروژه
 • تنظیم اطلاعات پایه پروژه
 • تعریف فعالیت ها و ایجاد رابطه بین فعالیت ها، زمانبندي پروژه
 • سازماندهی فعالیتها بر اساس Activity Data Item
 • ایجاد و حذف layout و ذخیره آن ، تغییر فرمت در p3
 • فیلتر
 • تعریف منابع و تخصیص آنها
 • تعریف هزینه و تخصیص آنها
 • تحلیل منابع
 • به روزآوري پروژه
 • گزارشهاي گرافیکی
 • گزارشهاي تحلیلی

سرفصل های دوره MS Project را در اینجا مشاهده کنید

سرفصل دوره

 • مروري مختصر بر مباحث مدیریت پروژه
 • تعریف تقویم پروژه و ایجاد آن
 • بیان منطقه برنامه ریزي Scheduling
 • تعریف منابع و تکمیل جدول Resource Sheet
 • تسطیح منابع
 • شرح جدولهاي Resource Usage & Task Usage
 • تعریف برنامه مبنا
 • شرح انواع گزارشگیري
 • ادغام دو یا چند فایل
 • منحني s