نتایج آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی

نمرات اعلام شده از ۱۰۰ بوده و افرادی که نمره ۴۰ به بالا کسب کرده اند دعوت به مصاحبه می گردند.

کدملی داوطلب نمره ردیف
۱۲۹۰۷۱۹۸۱۰ ۳۰ ۱
۱۲۷۲۲۴۱۸۳۱ ۵۱٫۲۵ ۲
۵۴۱۰۰۳۱۳۵۰ ۷۱٫۲۵ ۳
۱۲۹۳۵۶۵۲۲۹ ۳۳٫۷۵ ۴
۱۷۴۳۴۴۰۲۱۹ ۵۳٫۷۵ ۵
۱۰۹۰۳۱۷۰۹۳ ۱۷٫۵ ۶
۱۰۹۲۱۷۸۹۴۵ ۰ ۷
۱۰۸۰۵۴۳۱۴۷ ۳۶٫۲۵ ۸
۱۲۷۳۱۲۲۴۹۶ ۴۱٫۲۵ ۹
۱۲۹۱۹۶۴۶۱۴ ۲۱٫۲۵ ۱۰
۱۱۳۰۴۹۶۰۷۴ ۲۸٫۷۵ ۱۱
۱۲۷۱۱۹۲۰۸۱ ۳۲٫۵ ۱۲
۱۲۷۲۵۸۶۱۱۱ ۴۸٫۷۵ ۱۳
۱۲۹۳۰۳۹۳۱۴ ۳۵ ۱۴
۱۲۷۱۶۳۴۴۰۶ ۴۵ ۱۵
۱۲۷۲۵۲۰۷۰۶ ۲۳٫۷۵ ۱۶
۱۲۷۲۷۰۷۹۶۲ ۴۸٫۷۵ ۱۷
۱۲۷۲۶۵۸۵۳۸ ۴۳٫۷۵ ۱۸
۱۰۸۰۳۸۵۶۳۰ ۳۳٫۷۵ ۱۹
۱۲۷۳۴۱۰۳۳۵ ۳۸٫۷۵ ۲۰
۰۳۷۱۸۸۵۳۸۸ ۳۳٫۷۵ ۲۱
۴۶۷۹۹۰۰۲۳۷ ۳۵ ۲۲
۱۲۷۱۳۲۴۷۰۹ ۲۲٫۵ ۲۳
۱۰۸۰۴۳۶۲۲۷ ۵۱٫۲۵ ۲۴
۱۲۷۲۵۵۹۰۷۶ ۴۶٫۲۵ ۲۵
۱۲۷۲۹۸۹۶۹۰ ۴۰ ۲۶
۵۴۹۰۱۱۵۷۸۵ ۳۲٫۵ ۲۷
۱۲۸۲۴۲۲۰۴۹ ۴۵ ۲۸
۱۲۸۹۰۳۷۸۶۸ ۲۲٫۵ ۲۹
۱۰۹۰۵۷۸۹۱۱ ۳۰ ۳۰
۱۲۸۲۸۵۰۸۱۴ ۳۷٫۵ ۳۱
۱۸۵۰۱۰۵۳۲۴ ۵۰ ۳۲
۱۲۷۱۶۳۸۱۴۲ ۳۶٫۲۵ ۳۳
۴۶۱۰۱۴۹۲۷۳ ۴۸٫۷۵ ۳۴
۱۸۱۰۱۱۲۹۶۶ ۴۳٫۷۵ ۳۵
۱۲۷۲۸۰۴۹۸۴ ۴۱٫۲۵ ۳۶
۱۲۸۷۲۸۷۰۵۰ ۳۲٫۵ ۳۷
۱۲۷۱۳۸۹۵۸۴ ۵۷٫۵ ۳۸
۱۲۹۲۵۲۲۶۹۰ ۳۳٫۷۵ ۳۹
۱۲۷۲۶۵۹۹۶۸ ۳۱٫۲۵ ۴۰
۰۴۲۲۰۷۸۵۰۶ ۰ ۴۱
۰۰۲۰۵۹۴۳۰۵ ۴۰ ۴۲
۱۲۱۰۱۷۹۴۲۳ ۴۱٫۲۵ ۴۳
۱۲۹۲۶۸۰۳۸۵ ۰ ۴۴
۱۲۷۱۶۱۰۴۶۹ ۲۵ ۴۵
۰۰۲۰۶۲۱۰۹۴ ۴۸٫۷۵ ۴۶
۱۲۷۳۳۵۶۶۶۷ ۵۰ ۴۷
۱۲۷۱۶۵۲۲۳۴ ۲۷٫۵ ۴۸
۱۲۷۲۹۸۶۶۸۳ ۵۵ ۴۹
۴۱۷۲۱۱۳۷۳۷ ۲۷٫۵ ۵۰
۱۲۷۲۲۲۸۱۷۷ ۳۵ ۵۱
۱۲۷۰۸۶۹۵۱۵ ۲۶٫۲۵ ۵۲
۱۲۷۰۴۶۱۲۲۲ ۴۰ ۵۳
۱۲۰۰۱۴۵۹۶۸ ۳۲٫۵ ۵۴
۱۲۹۲۱۰۲۸۸۸ ۳۵ ۵۵
۱۱۶۰۱۵۲۷۹۹ ۵۰ ۵۶
۴۶۸۹۸۹۶۸۰۱ ۴۵ ۵۷
۱۲۷۱۷۶۷۸۶۴ ۳۶٫۲۵ ۵۸
۱۲۹۲۸۰۱۴۶۸ ۲۵ ۵۹
۱۲۸۵۰۷۹۳۷۱ ۳۰ ۶۰
۱۲۹۳۱۷۸۵۰۰ ۳۶٫۲۵ ۶۱
۱۲۸۸۲۹۵۳۴۰ ۴۰ ۶۲
۱۲۷۲۶۳۸۵۸۸ ۲۸٫۷۵ ۶۳
۴۶۱۰۵۵۸۵۰۵ ۴۵ ۶۴
۰۳۸۱۱۳۳۰۱۱ ۴۲٫۵ ۶۵
۶۲۱۹۸۷۳۲۸۹ ۶۸٫۷۵ ۶۶
۲۳۸۰۳۱۱۴۳۹ ۶۳٫۷۵ ۶۷
۱۲۵۰۱۳۴۲۵۹ ۳۲٫۵ ۶۸
۱۲۹۰۵۴۲۱۲۰ ۳۱٫۲۵ ۶۹
۱۲۹۲۶۸۲۸۱۷ ۲۳٫۷۵ ۷۰
۱۷۴۱۶۳۰۵۹۲ ۴۵ ۷۱
۱۲۷۲۹۰۷۰۳۱ ۵۷٫۵ ۷۲
۱۲۷۲۸۸۰۱۶۸ ۴۳٫۷۵ ۷۳
۱۲۷۰۲۲۴۹۵۶ ۱۶٫۲۵ ۷۴
۱۲۹۲۳۲۱۹۸۹ ۳۲٫۵ ۷۵
۱۲۷۲۱۰۰۸۰۴ ۳۲٫۵ ۷۶
۱۲۷۰۲۵۴۳۶۷ ۶۱٫۲۵ ۷۷
۱۲۷۳۳۱۵۹۸۷ ۲۳٫۷۵ ۷۸
۱۲۸۸۹۷۱۳۴۶ ۲۸٫۷۵ ۷۹
۱۲۷۱۷۴۰۲۶۵ ۳۸٫۷۵ ۸۰
۱۲۷۰۱۹۶۵۸۸ ۲۷٫۵ ۸۱
۱۲۸۴۹۳۶۲۲۸ ۲۳٫۷۵ ۸۲
۱۲۹۲۶۸۲۱۱۶ ۳۳٫۷۵ ۸۳
۱۱۶۰۳۶۳۶۹۲ ۴۶٫۲۵ ۸۴
۱۰۸۰۱۵۳۳۵۷ ۳۱٫۲۵ ۸۵
۱۲۷۳۰۵۹۷۷۸ ۵۱٫۲۵ ۸۶
۵۶۵۰۰۶۴۰۶۷ ۵۰ ۸۷
۱۰۹۲۲۱۶۳۸۳ ۰ ۸۸
۱۲۷۱۹۳۵۹۸۸ ۴۷٫۵ ۸۹
۴۱۶۰۶۰۱۳۶۷ ۲۶٫۲۵ ۹۰
۶۶۲۰۰۶۵۷۳۲ ۲۵ ۹۱
۱۲۷۳۸۶۷۱۷۳ ۲۶٫۲۵ ۹۲
۱۰۸۰۴۴۸۹۳۴ ۳۸٫۷۵ ۹۳
۱۲۹۰۷۰۵۷۷۱ ۳۷٫۵ ۹۴
۱۲۷۰۶۹۵۰۵۳ ۳۲٫۵ ۹۵
۱۲۷۳۴۵۷۲۶۹ ۲۸٫۷۵ ۹۶
۱۰۸۰۵۷۷۱۹۱ ۳۰ ۹۷
۱۰۹۲۲۸۴۱۹۲ ۰ ۹۸
۱۲۷۰۰۰۲۹۴۵ ۵۲٫۵ ۹۹
۱۲۷۲۴۰۱۵۰۲ ۳۵ ۱۰۰
۱۲۷۱۵۱۳۷۳۰ ۴۰ ۱۰۱
۱۱۴۱۳۳۴۳۰۵ ۳۸٫۷۵ ۱۰۲
۱۲۹۳۳۴۵۴۳۱ ۱۷٫۵ ۱۰۳
۱۲۷۳۱۵۴۳۸۱ ۴۰ ۱۰۴
۱۲۷۱۷۳۶۳۳۰ ۵۱٫۲۵ ۱۰۵
۱۰۸۰۳۷۶۰۸۹ ۳۳٫۷۵ ۱۰۶

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!

مکالمه را شروع کنید

سلام! برای چت در WhatsApp پپشتیبانی مرتبط را انتخاب کنید