دوره های مقدماتی

 • Pre Basic 1

  ۵۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: ندارد

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Pre Basic 2

  ۵۳۵,۰۰۰ تومان

 • ۳۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Basic 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Basic 1

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Basic 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Basic 2

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basic 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های متوسطه

 • Pre Medium 1

  ۷۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basic 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Pre Medium 2

  ۷۹۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Medium 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Medium 1

  ۸۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Pre Medium 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Medium 2

  ۸۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Medium 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام

دوره های پیشرفته

 • Advance 1

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Basic 2

 • دوره عمومی

 • ثبت نام
 • Advance 2

  ۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • ۵۰ ساعت آموزشی

 • پیش نیاز: Advance 1

 • دوره عمومی

 • ثبت نام